MEB ödül yönetmeliği değişti

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarnda öğrenim gören öğrenciler ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumların ödüllendirilmesiyle ilgili usul ve esasları ilişkin ödül yönergesi de

  • 24.12.2017 21:26:38
No icon

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 83203306-10.04-E.21442859 Konu : Yönerge Değişikliği

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi : 06/12/2017 tarihli ve 83203306-10.04-E.20939056 sayılı Makam Oluru.

 

İlgi Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Ercan TURK

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

 

Tebliğler Dergisi: Ekim 2709

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, resmi ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarmda öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlanmn ödüllendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarmda öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlanmn ödüllendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 25/11/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığım,

 

b) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel okulu,

 

c) Kamu kurum ve kuruluşları: Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmi internet sitesinde sayılan bakanlıklar ile kurum ve kuruluşları,

 

ç) Komisyon: Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencilerin Ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere illerde kurulan komisyonu,

 

d) Müdür: Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim kurumu müdürünü,

 

e) Ödül: Uluslararası yarışmalarda bireysel veya ekip olarak derece alan öğrencilere verilen maddi ve/veya manevi değeri olan mükafatı,

 

f) Valilik: Uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kumullarının bağlı bulunduğu valiliği,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Ödüllendirme ile İlgili İş ve İşlemler

 

Ödüllendirilecek yarışmalar

 

MADDE 5- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve izni verilen uluslararası yarışmalardan bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları, mesleki ve beceri yarışmaları ödüllendirilir.

 

Ödüllendirme yetkisi

 

MADDE 6- (1) Bu yönerge kapsamında uluslararası yarışmalarda derece alan ekip ve öğrenciler, valiliklerce/kaymakamlıklarca ödüllendirilir.

 

Ödüllendirme komisyonu

 

MADDE 7- (1) Uluslararası yarışmalarda derece alan ekip ve öğrencilerin ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere her öğretim yılı başında illerde ödüllendirme komisyonu kurulur. Komisyon; il milli eğitim müdürü ya da yarışmalardan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ilköğretim kuramlarından iki, ortaöğretim kuramlarından üç, özel eğitim kuramlarından bir yönetici olmak üzere yedi üyeden oluşur.

 

(2) Komisyon aşağıdaki görevleri yürütür:

 

a) Derece alan il bünyesindeki eğitim kuramlarında öğrenim gören öğrencilerle ilgili il milli eğitim müdürlüğü tarafından gönderilen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarda yer alan bilgileri inceleyerek değerlendirir.

 

b) Gönüllü kişiler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile valiliğin/kaymakamlığm desteği alınarak ödüller için gereken mali kaynağın sağlanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır.

 

c) Eylül ayının son haftası içerisinde öğrencilerin Ödüllendirilmesine yönelik teşvik edici tören ve kutlama programlarının düzenlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri alır.

 

(3) Komisyonun sekretarya işleri il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.

 

Ödüller

 

MADDE 8- (1) Yarışmalarda verilen ödüllerden ayrı olarak öğrencileri teşvik ve onurlandırmaya yönelik bu Yönerge kapsamında verilecek ödüller şunlardır:

 

a) Bireysel yarışmalarda;

 

1. Birinci olanlara iki cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

 

2. İkinci olanlara bir cumhuriyet altım ve takdir belgesi,

 

3. Üçüncü olanlara yarım cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

 

4. Mansiyon ve benzeri ödül alanlara çeyrek cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi,

 

b) Ekip yarışmalarında;

 

1. Birinci olan ekibe plaket, ekip elemanlarının her birine bir cumhuriyet altım ve takdir belgesi,

 

2. İkinci olan ekibe plaket, ekip elemanlarının her birine yarım cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

 

3. Üçüncü olan ekibe plaket, ekip elemanlarının her birine çeyrek cumhuriyet altım ve takdir belgesi,

 

4. Mansiyon ve benzeri ödül alan ekibe plaket, ekip elemanlarının her birine gram altın ve teşekkür belgesi, verilir.

 

Ödüllendirmeye ilişkin diğer işlemler MADDE 9- (1) Eğitim kurumu müdürlüğünce yapılacak İşler:

 

a) Derece alan ekip ve öğrencilerle ilgili EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarından üçer örnek düzenleyerek bir Örneğini ilgili dosyada saklamak üzere kurumunda muhafaza eder, diğer iki örneğini ise ağustos ayının son haftası içerisinde il milli eğitim müdürlüğüne gönderir.

 

b) Derece alan ekip ve öğrencilerle ilgili eğitim kurumu bünyesinde yapılacak teşvik edici tören ve kutlamaların, mevzuatı ve amacı doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gereken tedbirleri alır.

 

c) Derece alan öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iftihar/onur belgesi ile ödüllendirilmesi için Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu/Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna teklifte bulunur.

 

ç) Ödüllendirilen öğrencilerin; resimlerinin, Özgeçmişlerinin, yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğraflarının yer aldığı şeref köşesi düzenlenmesi ve kurumun internet sitesinde yayınlanması için gerekli tedbirleri alır.

 

(2) İl milli eğitim müdürlüğünce yapılacak işler:

 

a) Eğitim kurumlarından ikişer örnek olarak gelen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formları birleştirerek birer örneğini eylül ayının ikinci haftası içerisinde toplu halde Ödüllendirme Komisyonuna gönderir. Komisyona gönderilen örnekler il milli eğitim müdürlüğünce muhafaza edilir.

 

b) Yerel basın ve yayın organlarında bilgilendirici, tanıtıcı ve teşvik edici yayınlar yapılması için gereken tedbirleri alır.

 

c) Ödüllendirilen ekip ve öğrencilerle ilgili ilde yapılan bütün iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra, EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formların birer örneğini ekim ayının ilk haftası içerisinde toplu olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderir.

 

ç) Dereceye giren öğrencilere ait özgeçmişlerin, derece alman yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların bulunduğu listelerin il/ilçe milli eğitim müdürlüğü internet sitesinde yayımı yapılır.

 

(3) Bakanlıkça yapılacak işler:

 

a) İllerden gelen EK-1 ve EK-3 formlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ekim ayının ilk haftası içerisinde ayrı ayrı değerlendirilerek "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi" ve "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" adları altında birleştirilir.

 

b) "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi" ile "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" o yıla ait Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlığın web sayfasında yayımlanması için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, bilgi için ise derece alan ekip ve öğrencilerin okul/kurumunun bağlı olduğu birimlere gönderilir. Listenin Bakanlığın diğer yazılı, görsel ve interaktif ortam ve iletişim araçlarında da yayımlanabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.

 

c) Derece alan öğrencilerin bilgileri, katıldıkları yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve fotoğraflarının yer aldığı dokümanlar her yıl Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

Personelin Ödüllendirilmesi

 

MADDE 10- (1) Derece alan ekip ve öğrencilerin yetiştirilmelerinde üstün gayret gösteren personel, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ödüllendirilir.

 

Okulların ödüllendirilmesi

 

MADDE 11- (1) Derece alan ekip ve öğrencilerin okulları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ödüllendirilir. Ayrıca okullar, derece alınan yarışma konusuyla ilgili bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç, gereç ve malzeme yönünden takviye edilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Bakanlığın diğer birimleri ile koordinasyon sağlanmak suretiyle Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce alınacak Makam Onayı hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

 

MADDE 13- (1) Nisan 2008 tarihli ve 2607 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 14- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakam yürütür.

 

 

Yorumlar

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel içerik MN EĞİTİM ÖĞRETİM YAYINCILIK BİLİŞİM REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz çoğaltıp dağıtılamaz.