Meb ‘De Bakanlık Maarif Müfettişliği Atamaları Sil Baştan

TEM-SEN  tarafından Danıştay İkinci Dairesi Sayın Başkanlığıma ait E:2017/42 sayılı dosya üzerinden, “2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzu” isimli düzenlemenin iptali ve yürütmenin d

  • 28.12.2017 18:42:50
No icon

TEM-SEN  tarafından Danıştay İkinci Dairesi Sayın Başkanlığıma ait E:2017/42 sayılı dosya üzerinden, “2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzu” isimli düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmış, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulü kısmen reddi kararı üzerine “Yönetmelikle düzenlenmesi gereken hususların, normlar hiyerarşisinde daha alt düzeydeki ‘Kılavuz’ isimli işlem ile düzenlenemeyeceği (…) ”, Kılavuz isimli düzenlemenin tamamına yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiğinden bahisle sözü edilen karara itiraz edilmiştir.

Sendikamızca yapılan itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No:2017/857 ve 09/10/2017 tarihinde “Dava konusu Kılavuzun bir bütün olarak irdelenmesinden, dayanağı Kanun hükmüyle yetki verilmeyen ve ancak yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan bazı kurallara da bünyesinde yer vererek kapsamını aştığı, örneğin, mülakata başvuruya engel halleri düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Belirtilen bu sebep, içeriği itibarıyla, Kılavuzun tamamının yürütmesinin durdurulmasını gerektirir nitelikte olduğundan, davalı idarece Yönetmeliğin, Kanunda verilen yetkinin kapsamına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. (…) ” demek suretiyle itirazı kabul etmiş, Kılavuz’un tamamına yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Sözü edilen bu karar (yürütmenin durdurulması kararının etki sahası ve itirazın kabulüne ilişkin gerekçe de dikkate alınarak) 2577 s. İYUK md.28 uyarınca en geç 30 (otuz) gün içinde uygulanmak zorundadır. Kararın uygulanması, yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Kılavuz’a dayalı olarak tesis edilen işlemlerin tamamının da “açıkça hukuka aykırı” olduğunun hukuken saptanması sebebiyle, bu işlemlerin iptalini gerektirmektedir.
 

Yorumlar

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel içerik MN EĞİTİM ÖĞRETİM YAYINCILIK BİLİŞİM REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz çoğaltıp dağıtılamaz.